+36 30 9026 - 540

 0049 70421794593

informacio @ hdentals.com

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Közös adatkezelők

Adatkezelő: Győri Gábor ev, 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 9.
Adatkezelő: Fair-Áron Kft, 2461 Tárnok Pápai u. 17.

Adatkezelő képviselője: Galambos Krisztián
Bejelentések: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2. Adatkezelés célja
2.1. Szolgáltatás(ok) nyújtása az Ügyfelek számára és ennek keretében:
• Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az ügyfelekkel
• Ügyfelek által kezdeményezett megkeresés
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
A kapcsolat felvétel, kapcsolattartás, vagy egyedi üzenet küldéséhez szükséges adatok az ügyfel által közvetlenül kerülnek megadásra, melynek tényét a weboldalon elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával igazolja.
A kezelt adatok köre:
Név;
Email cím;
Telefonszám;
Felhasználó által megadott kiegészítő információk;
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A kapcsolatfelvétel meghiúsulása.
Adatkezelés tervezett határideje: Cél megvalósulása, Visszavonásig

3. Érintettek köre
A www.hdentals.com weboldal kapcsolat felvételi űrlapjain elérhetőségeiket megadó, vagy az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

4. Kötelezően megadandó adatok köre
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, biztosítók, alvállalkozók.

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az adatkezelő a 5.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át, csak az Érintett engedélyével. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

7. Az érintettek jogai
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről;
kérheti adatainak helyesbítését;
tájékoztatást kérhet az adatkezelésről;
kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását;
Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
Kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
Rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

7.1. A tájékoztatás költsége
A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

7.2. Tájékoztatás megtagadása
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

7.3. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36-1-391-1400 20
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elérhetőségek

Telefon: +36 309026-540

Telefon: 0049 70421794593

skype: hdentals

mail: informacio @ hdentals.com

Visszahívást kérek

  Refresh Captcha